สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุม
เกษตรอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
โดยมีนายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสอบถามปัญหาอุปสรรค
และให้คำแนะนำพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
หัวหน้าหน่วยที่ผ่านการประเมินดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปี 2554
ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเกษตรอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกชมภาพ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 นายพิธาน แจ้งเจริญ นวส.ปฏิบัติการและ นางพัทธวรรณ สมดัง นวส .ปฏิบัติการ กลุ่มงานอารักขาพืช พาเกษตรกรตำบลหันสัง อำเภอบางปะหันจำนวน 10 ราย เข้าร่วมการเสนาการจัดการปัญหาข้าววัชพืช ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี จัดโดย กรมการข้าว คลิกชมภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและเครือข่าย กิจกรรมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมแปรรูปและพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลผลิตปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (งบพัฒนาจังหวัดปี 2556) ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกชมภาพ
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 นายวราเทพ รัตนกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
และนายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เยี่ยมเยือนเกษตรกรและถ่ายทำวิดิทัศน์เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
โดยมีนายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้การต้อนรับณ ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกชมภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ
District Workshop (DW) ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการสัมนาครั้งนี้นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ช่วงเช้านายวันชัย อุตสาหะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ช่วงบ่ายกลุ่มอารักขาพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำ
คลิกชมภาพ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าว โครงการปลูกข้าวกินเอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2556 มีสำนักงานเกษตรจังหวัดผู้จัดงาน โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายประธานลงแปลงนาเกี่ยวข้าวด้วยเคียวเป็นปฐมฤกษ์ ณ แปลงนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง ผู้จัดงานได้เชิญแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ พร้อมคณะมาแสดงเพลงพื้นบ้าน มีการแข่งขันฟาดข้าว และรับประทานอาหารร่วมกันแบบพื้นบ้าน ช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกชมภาพ
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรับมนตรีว่าการกระทรวงกะลาโหม นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ใน 4 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี ในภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
โดยมีนายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับ
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
คลิกชมภาพ
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หลักสูตรลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีนายอำเภอนครหลวง
กล่าวเปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 74 ราย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านศักยภาพเกษตรอย่างต่อเน
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หลักสูตรลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีนายวรากร สิทธิมาลิก นายอำเภอบางซ้าย
กล่าวเปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 53 ราย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางซ้าย เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพการเกษตรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เตรียมงานต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัดพระนครศรีออยุธยา โดยภายในมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 16 อำเภอ พร้อมทั้งจัดแสดงวิถีขาวนาอยุธยา
เพื่อเตรียมพร้อมรับคณะ ครม ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556

คลิกชมภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยมีนายวิทยา บุรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทรราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข) เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 365 ราย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คลิกชมภาพ

 

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 400 คน ภายในงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานส่วนถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชนมาให้บริการแก่เกษตรกรจำ
นวนมากคลิกชมภาพ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดปรพชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่2/2556
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ
ทั้ง16 อำเภอ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตร ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานต่อไปของอำเภอ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา
คลิกชมภาพ
นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปลูกข้าวกินเอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 กิจกรรมที่ 2 จัดงานวันรับขวัญแม่โพสพ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณแปลงนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 400 คน คลิกชมภาพ