นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ครั้งที่ 2/2556 โดยนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน 702 รายได้แก่
อำเภอท่าเรือ มหาราช บ้านแพรกบางปะหัน นครหลวง เสนา
ผักไห่และอำเภอพระนครฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกชมภาพ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระศรีอยุธยา            
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนครศรีอยุธยา
และเกษตรอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ให้การต้อนรับ 
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ที่มาเยี่ยมเยียนสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน
และได้ให้สัมภาษณ์เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น
ถึงงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศร
อยุธยา

 คลิกชมภาพ
ังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ วัดโบสถ์ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกษตรกรเป้าหมาย 400 ราย
โดยมีนายทวี นริสศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน
และนายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้การต้อน รับโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่กว่า 10 บูทและหน่วยงานภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมจัด
กิจกรรม


คลิกชมภาพ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น.
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1/2556 
ณ วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มเทพนาคา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 120 คน
ทั้งนี้ได้แบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 กลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปี
ข้างหน้าและได้มีการจัดการความรู้ KM
โดยคณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คลิกชมภาพ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้ารดน้ำขอพร นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเกษตรอำเภอที่อาวุโสในจังหวัด ทั้งนี้เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้พรในเทศกาลปีใหม่ไทย
และร่วมสังสรรค์กับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา

คลิกชมภาพ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอย
ุธยา

คลิกชมภาพ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสาน ประเพณีไทย รดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร


คลิกชมภาพ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556
นายสุรสิษฐ์  สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมงานอโยธยา มหาสงกรานต์ ประจำปี 2556
ร่วมสืบสานประเพณีไทยสรงพระ(ของทั้ง 16อำเภอ) รดน้ำขอพร
ดร.วิทยา ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้สูงอายุ  
ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี(ทุ่งหันตรา)  
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอ
ยุธ
ยา  คลิกชมภา

 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดศึกษาดูงาน
โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับผู้นำเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรอำเภอบางปะอิน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 3-6  เมษายน 2556
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปางคลิกชมภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดศึกษาดูงาน
โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับผู้นำเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรอำเภอบางไทร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27-30  มีนาคม 2556
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
ลำปาง
คลิกชมภาพ