เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดโครงการปลูกข้าวกินเอง กิจกรรมที่ 1  การโยนกล้า
เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจจาก กทม.และปริมณฑล
ร่วมทำนาปลอดภัยเพื่อการ  
บริโภค สร้างมูลค่าการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดด้านต่างๆ         
โดยมี ดร. วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย    นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมการ 
แข่งขันรถไถนา มีการสาธิตการ        
เตรียมดิน ร่วมปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า และมีการเปิดร้านขายของ  วิสาหกิจชุมชนของอำเภอนครหลวง
ที่บริเวณแปลงนาหลังองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอ
ยุธยา

คลิกชมภาพ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมออกประเมินตัวชี้วัดเกษตรอำเภอทั้ง 16 อำเภอ 
พร้อมทั้งออกพื้นที่ดูงานโครงการสายใยรักของอำเภอ
ร่วมพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 6
- 18 มีนาคม 2556
คลิกชมภา
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดศึกษาดูงาน
โดยมีนายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับผู้นำเกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร
และเกษตรกรอำเภอลาดบัวหลวง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม 2556
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำ
ปาง

คลิกชมภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดเวทีเรียนรู้
เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ ให้กับเกษตรกรทั้ง 16 อำเภอ
ทั้งหมด 140 ราย
ทั้งนี้นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ได้มอบหมายให้ 
นายวันชัย อุสาหะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
และนายยงยุทธ นิลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
ร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ที่มาร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้วย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพ
ระนครศรีอยุธยา

คลิกชมภา

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศ
รีอยุธยา


คลิกชมภาพ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2556
ครั้งที่ 1/2556  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกชมภาพ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานประชุมเกษตรอำเภอสัญจรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
 การประชุมครั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและนักวิชาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556            
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา
จังหวัดพระนครศรีอยุ
ธยา

  คลิกชมภาพ

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอาสาสมัครหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2556
โดยมีนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน 112 ราย ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ร่วมฟังอภิปรายทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสถานการณ์เกษตรของไทยสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คลิกชมภาพ


นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานประกวดไม้ดอก(ชวนชม)และร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวด
ในงานเกษตรแฟร์ ณ ลานวัดโพธิ์ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอเสนา ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2556  


คลิกชมภาพ

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอาสาสมัครหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2556
โดยมีนายพ้อง ชีวานันท์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน 330 ราย
ได้แก่ อำเภอท่าเรือ  อำเภอบางปะหัน  อำเภอหมาราชและอำเภอบ้านแพรก
ร่วมฟังอภิปรายทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสถานการณ์เกษตรของไทยสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศ
รีอยุธยา  คลิกชมภาพ