ข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอาสาสมัครหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2556
โดยมีนายองอาจ วัชรพงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน 422 ราย
ได้แก่ อำเภอบางซ้าย  อำเภอผักไห่  อำเภอเสนาและอำเภอบางบาล
ร่วมฟังอภิปรายทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสถานการณ์เกษตรของไทยสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดโพธิ์ ตำบลบ้านแพน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คลิกชมภาพ

 

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2556 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรอำเภอเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
และหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา

คลิกชมภา
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอาสาสมัครหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2556
โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน 247 ราย
ได้แก่ อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย อำเภอภาชี ร่วมฟังอภิปรายทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตสถานการณ์เกษตรของไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุมที
่ว่าการอำเภอวังน้อยoอยุธยา 
 

คลิกชมภาพ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอาสาสมัครหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2556
โดยมีท่านวิทยา บุรณศิริ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน 339 ราย
ได้แก่ อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอลาดบัวหลวง ร่วมฟังอภิปรายทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสถานการณ์เกษตร
ของไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศร
ีอยุธยา

คลิกชมภา

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มอบหมายให้นายวรชันย์ หลักกรด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายจำลอง พุฒซ้อน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายยงยุทธ นิลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นายวุฒิชัย จิตตรีการ นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และนางสาวนพธีรา นวลศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน
ระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2556                   
โดยนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมเสริมการเกษตร
นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
และนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ร่วมดำเนินการอภิปรายคณะ เรื่องนโยบายการบริหารงาน
และจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษ
ฎร์ธานี


คลิกชมภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดค่ายข้าวในโครงการ
“อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”   
   ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งหนังสือรับรองและเอกสารแสดงความเห็น
ภายใน  30 มิถุนายน 2556 มายัง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กทม 10900              
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thair
i
ce.org


คลิกชมภาพ

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มอบหมายให้
นางนิชนันท์ ศศิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนอำเภอนครหลวง
โดยมีนายสามารถ ชินประหัษฐ์ เกษตรอำเภอนครหลวง      
เป็นประธานจัดประชุมเพื่อจัดทำเครือข่ายและวางแผน
ในการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนของอำเภอนครหลวง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศร
ีอยุธยา

  คลิกชมภาพ

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานจัดประชุม 
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/ 2556
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอทั้ง 16 อำเภอ
ร่วมเข้าฟังการชี้แจงบทบาทหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน
และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
อีกทั้งร่วมกันสอบถามถึงปัญหาในการ  ดำเนินการปีที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคลิกชมภาพ


นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา


คลิกชมภาพ

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานประชุมเกษตรอำเภอสัญจร
ประจำเดือน มกราคม 2556 
การประชุมครั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทรเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมโดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และนักวิชาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธ
ยา


คลิกชมภาพ