ข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำทีมงานนักวิชาการสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เตรียมงานและร่วมงานเลี้ยงรับรอง
คณะผู้สำรวจสำนักงานมหกรรมโลก (บีไออี)
จากกรุงปารีส ฝรั่งเศส โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้นำเครื่องกับดักดูดแมลงไปติดตั้งบริเวณงาน
จำนวน 12 เครื่อง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
ณ วัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธย
 


คลิกชมภาพ

 

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2556 ทีมงานนักวิชาการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้
ออกเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอภาชี วังน้อย อุทัย และนครหลวง
เพื่อร่วมพูดคุยถึงปัญหาในการทำงาน
พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงก
ารปี 2556


คลิกชมภา
นายวันชัย อุสาหะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM)
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อวางแผนการจัดการความรู้
และวางแนวทางการจัดการความรู้
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556
โดยมีนายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในวันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศ
รีอยุธยา
คลิกชมภาพ
นางนิชนันท์ ศศิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในการคัดเลือก ในวันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 (ชั้นบน)

คลิกชมภา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจำลอง พุฒซ้อน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปี 2556 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับเจ้าหน้าที่   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกอำเภอ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้นล่าง)
 

คลิกชมภาพ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่เสียชีวิตจากการถูกลอบทำร้าย
โดยมีนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานประชุมเพลิงฌาปนกิจศพ
และนายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
นางสุกัญญา  อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ร่วมไว้อาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
ณ วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม  (วัดวังด้ง)
ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบ
ุรี

คลิกชมภาพ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ร่วมงาน Expo2020 Ayutthaya Thailand ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น
เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020
นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ชักธงปฐมฤกษ์ EXPO 2020 ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)  
กิจกรรม walk rally เรียนรู้ EXPO ครั้งที่ ๒
พร้อมกับทุกส่วนราชการ สถานศึกษาภายในจั
งหวัด

  คลิกชมภาพ
ภาพเบื้องห

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 นางสาวอิทธิญา พึ่งเป็นสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่สำนัก งานเกษตรอำเภอท่าเรือ และออกเยี่ยมชมสวนกล้วยไม้เดือนเพ็ญ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพืชขยายโอกาส (กล้วยไม้) ปี 2556
ณ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศ
รีอยุธยา 


คลิกชมภาพ

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัด
ร่วมกันทำ 5ส. สำนักงานเกษตรจังหวัด         
วันที่ 22 มกราคม 2556
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอ
ยุธยา

คลิกชมภาพ

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“เข้าร่วมงานข้าวปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
จัดโดยสภาเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนา
ในวันที่ 21 มกราคม 2556
ณ ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุ
ธยา 

คลิกชมภาพ