ข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรีย
กั
คลิกชมภาพ
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดพระนครศรีอ
ยุธยา
คลิกชมภา
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบหมายให้นายวันชัย อุตสาหะ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามประสานงานโครงการการส่งเสริมการกระจายการผลิต
พืชปลอดภัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี และสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุ
ธยา 
คลิกชมภาพ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
นาง พรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
และนาย สุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมใน
พิธีเปิดโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา
และเกี่ยวข้าวแปลงตัวอย่างของเกษตรกรในท้องที่
ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศ
รีอยุธยา
คลิกชมภา
นาย สุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัตช์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ ภาคเช้าทำบุญตักบาตร
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร      
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในภาคค่ำร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร       
ณ ลานหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุ
ธยา
คลิกชมภาพ
นายสุเมธ พั่วพัก นักวิชาการส่งสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยคณะนักวิชาการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2555
ณ ศูนย์ส่งเสริเมและผลิตพันธุ์ข้าว ตำบลบางเค็ม
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพ
ชรบุรี
คลิกชมภาพ
ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเปิดงาน
“มหกรรม 7 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว” ปี 2555
ระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2555 ณ อาคาร 7- 8
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
ในการนี้ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกฯของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ไปร่วมจำหน่ายภายในงานจำนวนทั้งหมด 14 บูธ ร
วม 5 หมวดผลิตภัณฑ
คลิกชมภาพ

นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำเดือนธันวาคม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรี
งกั

คลิกชมภาพ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและ นายเอกสิทธิ์วัฒนปรีชานนท์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ
สำนักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักพระราชวังเป็นประธานในในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางซ้าย
อำเภอบางปะอิน และอำเภอลาดบัวหลวงโดยมีท่านดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และนายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรแ
ละสหกรณ์ให้การต้อนรับณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกชมภาพ

 นายวิทยา บุรณศิริ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรใน
พื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555
โดยมีนายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้การต้
อนรับั
บ