ประกาศ
เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

       
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557            ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2557  ให้วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ไปต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชน ณสำนักงานเกษตรอำเภอที่รับจดทะเบียน โดยทำการยื่นแบบขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03 ) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสำคัญจำนวน 6 รายการ ดังน
ี้

                1.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
                2.เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
                3.ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
                4 แผนประกอบการ
                5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
                6. บันทึกแจ้งความ (ในกรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สูญหาย)


              หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกันจะถูกเพิกถอนทะเบียน.

 

ภาพกิจกรรมการประชุมวิสาหกิจ.....

 

 

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th