วิสาหกิจชุมชนพระนครศรีอยุธยา

         ผลิตภัณฑ์เด่นของวิสาหกิจ


พระนครศรีอยุธยา
บางปะหัน
ภาชี
บางซ้าย
เสนา
มหาราช
นครหลวง
วังน้อย
บางบาล
บ้านแพรก
อุทัย
บางปะอิน
ท่าเรือ
ผักไห่
ลาดบัวหลวง

                                                                 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 - 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2554
ลำดับที่
เขต/จังหวัด/อำเภอ
จำนวน วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แห่ง)
จำนวนสมาชิก(ราย)
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
1
พระนครศรีอยุธยา
3
2
0
30
13
0
2
ท่าเรือ
6
3
1
85
52
10
3
นครหลวง
8
1
0
63
14
0
4
บางไทร
4
10
0
43
90
0
5
บางบาล
6
3
3
80
21
49
6
บางปะอิน
6
2
0
60
27
0
7
บางปะหัน
2
3
0
14
30
0
8
ผักไห่
5
3
0
52
97
0
9
ภาชี
0
0
0
0
0
0
10
ลาดบัวหลวง
17
16
0
20
0
0
11
วังน้อย
15
7
1
16
0
0
12
เสนา
10
6
0
94
78
0
13
บางซ้าย
1
3
0
9
8
0
14
อุทัย
0
1
0
0
9
0
15
มหาราช
6
2
0
100
0
0
16
บ้านแพรก
8
2
0
45
0
0
 
รวมทั้งหมด
97
64
5
711
439
59

  
                               

ประกาศ
เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

       
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2554            ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2554  ให้วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ไปต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชน ณสำนักงานเกษตรอำเภอที่รับจดทะเบียน โดยทำการยื่นแบบขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03 ) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสำคัญจำนวน 6 รายการ ดังน
ี้

                1.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
                2.เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
                3.ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
                4 แผนประกอบการ
                5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
                6. บันทึกแจ้งความ (ในกรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สูญหาย)


              หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกันจะถูกเพิกถอนทะเบียน.

 

เว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน
http://smce.doae.go.th/

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th