ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 3 กการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันขององค์กรเกษตรกรโครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศฯ / เอกสารประกวดราคา / รายละเอียดคุณลักษณะ / สถานที่ส่งมอบ  
             
  ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันขององค์กรเกษตรกรโครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1 / 2