การดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เด่น
ของวิสาหกิจชุมชน


แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการ samart famer

 
สารคดีวิทยุเกษตร
แถวหน้า
นโยบาย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2558

แผนการออกประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การโยนภาพข่าวขึ้นwebกรม

 

โปรแกรมทำเว็บไซด์
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2559

คู่มือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2559
แบบ ทบก.01

บรรยายสรุปโครงการทะเบียนเกษตรกรปี 2559
คู่มือการวาดรูปแปลง ด้วยโปรแกรม Qgis

 

 

ราชธานีเก่า อู่ข้าว อู่น้ำ เลิศล้ำการกวี คนดีศรีอยุธยา

 

 
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์มาตรการการชะลอหรือขยายเวลาชำระหนี้ที่เกษตรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
 
   
  เดือน กันยายน 2561 ...>> รายละเอียด <<...
  เดือน สิงหาคม 2561 ...>> รายละเอียด <<...
  เดือน กรกฎาคม 2561 ...>> รายละเอียด <<...
  เดือน มิถุนายน 2561 ...>> รายละเอียด <<...
  เดือน พฤษภาคม 2561 ...>> รายละเอียด <<...
  งบทดลอง ย้อนหลัง...>>
   
     
 
  ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแสดงและการจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ....>>รายละเอียด<<...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 ชุด (15 รายการ)โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ....>>รายละเอียด<<
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561....>>รายละเอียด<<
  แบบงานจ้างปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้แหล่งรวบรวมผลผลิตและจำหน่ายผลผลิต (เมล่อน) โครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560....>>รายละเอียด<<
  (ร่าง)ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 9 รายการโครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560....>>รายละเอียด<<
  ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว......>>รายละเอียด<<
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ย้อนหลัง...>>
   
   

 

 

 

LINK สนง.เกษตรอำเภอ
สนง.กษอ.พระนครศรีอยุธยา
สนง.กษอ.เสนา
สนง.กษอ.บางบาล
สนง.กษอ.บางปะอิน
สนง.กษอ.บางปะหัน
สนง.กษอ.มหาราช
สนง.กษอ.บ้านแพรก
สนง.กษอ.ท่าเรือ
สนง.กษอ.ภาชี
สนง.กษอ.นครหลวง
สนง.กษอ.อุทัย
สนง.กษอ.ผักไห่
สนง.กษอ.บางซ้าย
สนง.กษอ.วังน้อย
สนง.กษอ.บางไทร
สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ