การดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เด่น
ของวิสาหกิจชุมชน


แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการ samart famer

 
สารคดีวิทยุเกษตร
แถวหน้า
นโยบาย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2558

แผนการออกประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การโยนภาพข่าวขึ้นwebกรม

 

โปรแกรมทำเว็บไซด์
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2559

คู่มือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2559
แบบ ทบก.01

บรรยายสรุปโครงการทะเบียนเกษตรกรปี 2559
คู่มือการวาดรูปแปลง ด้วยโปรแกรม Qgis

 

ราชธานีเก่า อู่ข้าว อู่น้ำ เลิศล้ำการกวี คนดีศรีอยุธยา

 

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประชาสัมพันธ์มาตรการการชะลอหรือขยายเวลาชำระหนี้ที่เกษตรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล 3 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (22 มกราคม 2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์คาดหมายสภาพอากาศ เตือนศัตรูพืชระบาด 31 ตุลาคม 2257click
ขอความร่วมมือสนับสนุนซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา(31 ตุลาคม 2557) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่ง่ขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2257
ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ click
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ (1 กันยายน 2558)

ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ click

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท)
 

               ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561....>>รายละเอียด<<
  แบบงานจ้างปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้แหล่งรวบรวมผลผลิตและจำหน่ายผลผลิต (เมล่อน) โครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560....>>รายละเอียด<<
  (ร่าง)ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 9 รายการโครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560....>>รายละเอียด<<
  ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว......>>รายละเอียด<<
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าว.....>>รายละเอียด<<
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 3 กการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันขององค์กรเกษตรกรโครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศฯ / เอกสารประกวดราคา / รายละเอียดคุณลักษณะ / สถานที่ส่งมอบ
  ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันขององค์กรเกษตรกรโครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1 / 2

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างย้อนหลัง...>>>

 
   
 

 

LINK สนง.เกษตรอำเภอ
สนง.กษอ.พระนครศรีอยุธยา
สนง.กษอ.เสนา
สนง.กษอ.บางบาล
สนง.กษอ.บางปะอิน
สนง.กษอ.บางปะหัน
สนง.กษอ.มหาราช
สนง.กษอ.บ้านแพรก
สนง.กษอ.ท่าเรือ
สนง.กษอ.ภาชี
สนง.กษอ.นครหลวง
สนง.กษอ.อุทัย
สนง.กษอ.ผักไห่
สนง.กษอ.บางซ้าย
สนง.กษอ.วังน้อย
สนง.กษอ.บางไทร
สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่รัฐ

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นางสาวเมธิญา อิ่นดำ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya09@gmail.com