คำขวัญอำเภอบางปะหัน <<<งอบสวยวิจิตร อิฐทนทาน มันเทศหอม งามตระการบ้านทรงไทย เมืองชัยพระเจ้าตาก>>>    
   
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญของอำเภอบางปะหัน
วิสัยทัศน์/สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
แผนที่อำเภอ
บุคลากร
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลพื้นฐานปี2559
ข้อมูลการเพาะปลูกพืช
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล ศจช.
แผนพัฒนาตำบล
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
โครงการปี 2560
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบางปะหัน
แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ข้อมูลแปลงใหญ่
สินค้าโอท็อป
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 1

<<<<<<รายงานระบบ>>>>>
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
ความก้าวหน้ามาตรการที่ 4

ข้อมูลการเกษตร

 

 


วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"

 

คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 
 
 


 


 
วันที่ 3  สิงหาคม  2559  เวลา 09.30 น. นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน  เกษตรอำเภอบางปะหัน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอ เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 300 คน เข้าร่วมงานฯ
ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบ วิชชนูปถัมภ์) ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด...

 

 


ร่วมพิธีวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

         

 


โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 click

ประชาสัมพันธ์มาตรการการชะลอหรือขยายเวลาชำระหนี้ที่เกษตรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
ระชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล 3 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (22 มกราคม 2558)
ติดตามข่าวสถานะการณ์ภัยแล้ง และประกาศเตือน (12/03/57) More>>>
ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (9/03/57) More>>>
การระบาดศัตรูพืช(เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) (9/03/57) More>>>
พันธุ์ข้าวที่ควรรู้ (6/02/57) More>>>
วัตถุอันตรายทางการเกษตร (6/02/57) More>>>
 
  
นายวัฒนา มโนรัตน์
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะหัน 

ของดีอำเภอบางปะหัน

 

 


   
                 
   
 


สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ 0-35381506
E-Mail : bahgpahan_07@hotmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 9 สิงหาคม 2559