การจัดชั้นศูนย์บริการฯ

สรุปข้อมูลศูนย์บริการ

รายชื่อคณะทำงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th