ข้อมูลข้าว ปี2557/58

Farmer Map

 

 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลงานสถาบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลยุวเกษตรกร

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีศักยภาพดี จำนวน 118 แห่ง
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 420 รายการ
(อัพเดตวันที่ 20 มิถุนายน 2559)

ข้อมูลอาสาสมัครหมู่บ้าน (อกม.)

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

 ข้อมูลสถานการณ์ข้าวเคลื่อนไหวรายสัปดาห์

ข้าวนาปี 2558/59

ข้อมูล ณ 27 มกราคม 2559 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ข้อมูล ณ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ข้อมูล ณ 10 กุมภาพันธ์ 2559 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ข้อมูล ณ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เก็บเกี่ยวเต็มพื้นที่แล้ว แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3

ข้าวนาปรัง 2558/59

ข้อมูล ณ 27 มกราคม 2559 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ข้อมูล ณ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ข้อมูล ณ 10 กุมภาพันธ์ 2559 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ข้อมูล ณ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2559 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3

ข้อมูล ณ 9 มีนาคม 2559 แบบที่1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 22 มีนาคม 2559 แบบที่1

ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2559 บบที่1
ข้อมูล ณ 12 เมษายน 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 3 พฤษภาคม 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 3 พฤษภาคม 2559 แบบที่1 เก็บเกี่ยวเต็มพื้นที่แล้ว

ข้าวนาปี 2559/60

ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 8 มิถุนายน 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 16 มิถุนายน 2559 บบที่1

ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2559 แบบที่1

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 26 กรกฎาคม 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 4 สิงหาคม 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 18 สิงหาคม 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 26 สิงหาคม 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2559 แบบที่1
ข้อมูล ณ 17 กันยายน 2559 แบบที่1


จัดทำโดย นางสาวเมธิญา อิ่นดำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com
โทรศัพท์ : 035-335441 , 035-336560 โทรสาร : 035-336559

 

 

Content 2

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th