เกี่ยวกับเรื่อง
แบบฟอร์ม
 
ทะเบียนเกษตรกร
แบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  แบบคำร้องอื่นๆ
ทะเบียนเกษตรกร
แบบแจ้งเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน
ทะเบียนเกษตรกร
แบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร
ทะเบียนเกษตรกร
หนังสือมอบอำนาจการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
แบบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (3พืช)
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช
ทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่าย
แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน
ทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่าย
แบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)
ทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่าย
แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียน (สวช.02)
ทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่าย
แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03)
ทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่าย
แบบคำขอร้องเพิกถอน หรือยกเลิกทะเบียน (สวช.04)
ทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่าย
แบบคำขอร้องและปรับปรุงทะเบียน (สวช.05)
ทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่าย
แบบคำอุทรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน (สวช.06)
ทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่าย
แบบคำร้องทั่วไป (สวช.07)
ทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่าย
แบบสินค้า 01
ทะเบียนข้อมูล GAP
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายกลุ่ม)
ทะเบียนข้อมูล GAP
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)
ทะเบียนข้อมูล GAP
แบบคำร้องขอรับรองแหล่งผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ:GAP ข้าวเพื่อใช้รับประมานและแปรรูป (GAP01)
ทะเบียนข้อมูล GAP
แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น GAP พืชอาหาร
ทะเบียนข้อมูล GAP
แบบประเมินเกษตรกรเบื้องต้น GAP ข้าว
ทะเบียนข้อมูล GAP
แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำนหรับรายเดียว)
พืชฤดูแล้ง
แบบรายงานผลการปลูกพืชฤดูแล้ง ปีการเพาะปลูก 2556/57 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
พืชฤดูแล้ง
แบบสรุปข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง ปี 2556/57 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
กสก 7
พืชผัก
กสก 8
ความปลอดภัยจากสารเคมี
กสก 11
ลดความเสี่ยงการระบาดศัตูพืช
กสก 12
เพิ่มประสิทธิภาพ กล้วยไม้
กสก 16
โลจิสติก
กสก 21
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตร
กสก 22
ยุวเกษตร
กสก 23
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กสก 24
พัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรเกษตรและแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร
กสก 25
วสช.
กสก 26
แปรรูป
กสก 30
อกม.
กสก 31
อกม.สมาร์ท
กสก 32
ชัยพัฒนา
กสก 39
อาหารกลางวัน
กสก 41
สายใยรัก
ถอนหลักประกันสัญญา
คำร้องถอนหลักประกันสัญญา

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นางสาวกนกวรรณ วิทยาภรณ์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th