โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2556

                                          

 โครงการทางเลือก อปท.


โครงการพัฒนาศักยภาพ
(คลิก)

 โครงการ แปรรูป (คลิก)

 โครงการ จัดตั้งศูนย์ศัตรูพืชชุมชน (คลิก)

โครงการประจำปีกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 56

 โครงการพืชขยายโอกาส (คลิก)

 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช (คลิก)

  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP (คลิก)

    โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (คลิก)

    โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (คลิก)

     โครงการเพิ่มประสิทธิการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร(ระบบส่งเสริมการเกษตร) (คลิก)

       โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (คลิก)

       โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ (คลิก)

     โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพ) (คลิก)

     โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) (คลิก)

     โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (กลุ่มยุวเกษตรกร) (คลิก)

      โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (คลิก)

      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร (คลิก)     

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th