ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
        สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            

     ประกาศสอบราคาวัสดุการเกษตร
           โครงการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554 (งบพัฒนาจังหวัด) (3 มิถุนายน 54 )

     ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้างศูนย์ฯ
           โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ปี 2554 (งบพัฒนาจังหวัด) (4 กรกฎาคม 54 )

     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
                รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (22 สิงหาคม 54 )

     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสำนักงานเกษตรจังหวัด
               รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (22 สิงหาคม 54 )

     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม
               รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (22 สิงหาคม 54 )

     ประกาศสอบราคาชื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  (6 ก.ย. 54 )
         

                    เอกสารสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
                    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

       ประกาศสอบราคาชื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(ยกสูง) (9 มี.ค.55 )
         

              
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th