. การจัดการความรู้ ปี 2558 (คลิก)

 

 

การจัดการความรู้ ปี 2559 (คลิก)

 

 

 

องค์ความรู้

เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

 ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
 ฟางของมีค่าที่มักจะมองข้าม
 ปุ๋ยเคมีคืออะไร
 สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
 พืชสมุนไพรไล่แมลง
 น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง
 สะเดาอินเดีย (สมุนไพรไล่แมลง)
 การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช
 การทำสารสกัดไล่แมลง
  หัวเชื้อจุลินทรีย์
  ฮอร์โมนไข่
   ฮอร์โมนนมสด

 

   การทำน้ำหมักชีวภาพ
  น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง
  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
  การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
  การทำน้ำสกัดชีวภาพ
  น้ำส้มควันไม้
  น้ำหมักชีวภาพของฝากจากท้องทุ่ง
  น้ำส้มควันไม้
  แผนที่ความคิด (Mind Map)
  เวทีชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของเกษตรกร
  การปลูกข้าวตอซัง
  การจัดการสภาพแวดล้อม

องค์ความรู้ปี 2552

เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

ปุ๋ยชีวภาพ
สารสกัดธรรมชาติ
สารสกัดจากพืช
สารชีวินทรีย์

น้ำหมักจากกล้วย
หัวเชื้อจุลินทรีย

ดาวเรือง
น้อยหน่า
พืชสมุนไพร
แมงลักคา
สมุนไพรไล่แมลง
สะเดา(A)     (B)      (C)
หนอนตายอยาก
หางไหล(A)     (B)

น้ำส้มควันไม้        (A     (B)
สารไล่แมลง (A)     (B)

เชื้อบิววาเรีย              (A)     (B)      (C)
                                 (D)     (E)
เชื้อไตรโครเดอร์ม่า    
(A)     (B)      (C)
                                 (D)     (E)     (F) 
เชื้อแบคทีเรีย

เชื้อไวัส

ใส้เดือนฝอย

แมลงศัตรูธรรมชาติ   (A    (B)      (C)
     

          สรุปผลการจัดการความรู้ ปี 2552  เรื่อง "การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช" 
       
  
สรุปผลการจัดการความรู้ ปี 2552 (Powerpoint)     


    

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นางสาวเมธิญา อิ่นดำ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th