ผู้บริหาร

นายวรชันย์ หลักกรด
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


นางสาวนฤมล ผดุงทรง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
>>
บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกัลยา วิทยาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
>>บุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายสุรสีห์ เรือนทอง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
>>บุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายจำลอง พุฒซ้อน
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
>>บุคลากรฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางยุรี ศศรัจน์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นางสาวเมธิญา อิ่นดำ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya09@gmail.com