สภาพภูมิศาสตร์

 คำขวัญประจำจังหวัด

  แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรและพื้นที่การทำนา ปี 2553-2555

  ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ปี 2545 - 2550

 

 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดย
นายจำลอง พุฒซ้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th