การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบรายงานความก้าวหน้า โครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ประจำปี 2559 Click

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่การเกษตรเพื่อการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือ 3 ธันวาคม 2557 Click

แจ้งแก้ไขปัญหาระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร 5 พฤศจิกายน 2557 Click

เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานโครงการ (เชิงคุณภาพ:กสก) ปี 2557 Click
       หมายเหตุ: ท่านที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กสก. สามารถดาวน์โหลดได้ใน "แบบฟอร์มต่างๆ"

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร เรื่องการจัดการระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่ม click

 
 

 

 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โดยนางสาวเมธิญา อิ่นดำ  ตำแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ โทร. 0-3533-6559  E-mail : Ayutthaya@doae.go.th